Komunalne usluge 2017-10-13T20:47:46+00:00

Informacije o komunalnim uslugama u Općini Lovreć

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (N.N. 379/03) Općina Lovreć je uvela komunalnu naknadu, komunalni doprinos i komunalnu uslugu.

Navedeni zakon možete pregledati na web stranici Narodnih novina ili skinuti na ovom linku kao PDF dokument Zakon o komunalnom gospodarstvu.

Prijava komunalnog problema

Prijavi