Statut općine Lovreć2022-02-01T16:01:48+01:00

Na temelju članka 35.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-proč.tekst, 137/15,123/17) a u svezi sa člankom 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine „ broj 98/19) te članka 31. Statuta Općine Lovreć ( Službeni glasnik Općine Lovreć broj 2/13) Općinsko vijeće Općine Lovreć donosi

 

STATUT OPĆINE LOVREĆ

/pročišćeni tekst/

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak  1.

 

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Lovreć, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Lovreć, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Lovreć.

 

Članak 2.

 

Općina Lovreć je jedinica lokalne samouprave, a područje na kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

 

Naziv općine je Općina Lovreć.

 

Općina Lovreć je pravna osoba.

 

Sjedište Općine Lovreć je u Lovreću Ulica dr.Franje Tuđmana 7, 21257 Lovreć.

 

Članak 3.

 

Područje Općine Lovreć obuhvaća područje slijedećih naselja: Dobrinče, Lovreć, Medov Dolac, Opanci i Studenci.

 

Granice Općine idu rubnim granicama katastarskih općina: Cista Provo, Šestanovac, Lokvičići, Proložac i Zagvozd, te granicom Republike Hrvatske sa Federacijom Bosne i Hercegovine.

Granice Općine mogu se mijenjati samo na način i po postupku propisanim zakonom.

 

Članak 4.

 

Općina Lovreć ima pečat okruglog oblika sa grbom Republike Hrvatske i tekstom: Republika Hrvatska, Splitsko-dalmatinska županija, Općina Lovreć, Općinsko vijeće, Općinski načelnik i redni broj pečata.

 

 

 1. OBILJEŽJA OPĆINE LOVREĆ

 

Članak 5.

 

Općina Lovreć ima grb i zastavu.

 

Grb Općine Lovreć u crvenom zlatna /žuta biljka vrisak sa 7 pari cvjetića (1,3,2,1).

 

Zastava Općine Lovreć je1:2 bijele boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.

 

Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način da se poštuje tradicija i dostojanstvo Općine.

Način i uporaba zastave i grba utvrđuje se posebnom odlukom općinskog načelnika.

 

Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.

 

Članak 6.

 

Dan Općine Lovreć je 5. kolovoza, koji se svečano obilježava.

 

Povodom svečanosti Dana općine dodjeljuju se javna priznanja, te priređuju druge svečanosti.

 

 

III. JAVNA PRIZNANJA

 

Članak 7.

 

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Lovreć, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene. Općina trajno evidentira dodijeljena javna priznanja.

 

Članak 8.

 

Javna priznanja Općine su:

 1. Počasni građanin Općine Lovreć
 2. Nagrada Općine za životno djelo
 3. Nagrada Općine Lovreć
 4. Zahvalnica Općine Lovreć (radi doprinosa u različitim segmentima javnog, društvenog, socijalnog, kulturnog, zdravstvenog, gospodarskog i infrastrukturnog djelovanja).

 

Članak 9.

 

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

 

 

 1. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

 

Članak 10.

 

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Lovreć uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa Ustavom, zakonom, direktivama Europske Unije i međunarodnim ugovorima.

 

Članak 11.

 

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

 

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

Članak 12.

 

O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum (ugovor,povelja memorandum  i sl.)

Sporazum o suradnji Općine Lovreć s drugim općinama i gradovima objavljuje se u „Službenom glasniku Općine Lovreć“.

 

 

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

 

Članak 13.

 

Općina Lovreć u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom Republike Hrvatske dodijeljeni državnim tijelima .Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, direktivama EU i zakonom, te podliježe nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine Lovreć.

 

Članak 14.

 

Općina Lovreć u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • komunalno gospodarstvo,
 • brigu o djeci,
 • socijalnu skrb,
 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • odgoj i osnovno obrazovanje,
 • odgoj i obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
 • zaštitu potrošača,
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 • protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
 • promet na svom području ,
 • održavanje nerazvrstanih cesta ,
 • ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

 

Posebnim zakonima kojima će se urediti pojedine djelatnosti iz stavka 1.ovog članka odredit će se poslovi koje je Općina dužna organizirati kao i poslovi koje će obavljati ako osigura uvjete za njihovo obavljanje. Način organiziranja poslova iz stavka 1. ovog članka kao i uvjete za njihovo obavljanje uredit će se odlukama koje donosi Općinsko vijeće i općinski načelnik u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 15.

 

Općina Lovreć može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 14. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

 

Članak 16.

 

Općinsko vijeće Općine Lovreć, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na Splitsko-dalmatinsku županiju, u skladu sa njezinim Statutom. Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine posebnom odlukom prenijeti na mjesne odbore.

 

 

 1. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

 

Članak 17.

 

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 18.

 

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu promjene Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

 

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, podnijeti jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine i najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

 

Članak 19.

 

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik, te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području Općine, Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

 

Članak 20.

 

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača upisanih u popis birača općine, predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog  tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću.

Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.

Protiv odluke tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

 

Članak 21.

 

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

 

Članak 22.

 

Pravo glasovanja na referendumu imaju punoljetni građani koji imaju prebivalište na području Općine Lovreć odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

 

Članak 23.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za općinsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

 

Članak 24.

 

Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba referenduma.

 

Članak 25.

 

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom ili statutom.

 

Zbor građana može se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Općine, te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i statutom.

 

Zbor građana saziva vijeće mjesnog odbora, u skladu sa statutom.

 

Zbor građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

 

Zbor građana može sazvati i Općinsko vijeće te općinski načelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Općinu.

 

Kada zbor građana saziva Općinsko vijeće ili općinski načelnik, zbor građana saziva se za cijelo područje ili za dio područja Općine, pojedina naselja ili dijelove naselja na području Općine, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

 

Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.

 

Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor a savjetodavno za Općinsko vijeće i općinskog načelnika.

 

Članak 26.

 

Ovlašteni sazivatelji zbora građana sazivaju isti u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.

 

Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru potrebno je da prisustvuje najmanje 10 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije se područje saziva zbor građana.

 

Odluke na zboru građana se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 27.

 

Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i statutom.

 

O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine, te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.

 

Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim mogućnostima Općine.

 

Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se općim aktom Općine u skladu sa zakonom i statutom.

 

Članak 28.

 

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Lovreć kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine Lovreć odnosno pročelnik upravnog odjela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s predstavnicima tijela Općine, te ukoliko za to postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije.

 

 

VII. TIJELA  OPĆINE LOVREĆ

 

Članak 29.

 

Tijela Općine Lovreć su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

 

 

 1. OPĆINSKO VIJEĆE

 

Članak 30.

 

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom, i ovim Statutom.

 

Članak 31.

Općinsko vijeće donosi:

 • Statut Općine,
 • Poslovnik o radu,
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • donosi odluku o privremenom financiranju,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000 kuna,
 • donosi odluku o promjeni granice Općine,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 • predlaže skupštini trgovačkog društva u kojem Općina ima dionice ili udjele u vlasništvu članove upravnog i nadzornog odbora,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • odlučuje o pokroviteljstvu Općine
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i pod zakonskim aktima.

 

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Općinu Lovreć. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

 

Članak 32.

 

Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika.

 

Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik i članovi Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

 

Naknada iz prethodnog stavka određuje se u neto iznosu po članu općinskog vijeća tako da ukupna godišnja neto naknada po članu općinskog vijeća ne smije iznositi više od 6.000,00 kuna.

 

Naknada za predsjednika općinskog vijeća može se odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50%, a za potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30% pripadajuće naknade utvrđene stavkom 2. ovoga članka.

 

Članak 33.

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

 • zastupa Općinsko vijeće
 • saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
 • predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
 • brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
 • održava red na sjednici Općinskog vijeća,
 • usklađuje rad radnih tijela,
 • potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
 • brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
 • brine se o zaštiti prava vijećnika,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća,
 • dostavlja statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.
 • Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz prethodne točke bez odgode dostaviti Općinskom načelniku.

 

Članak 34.

 

Općinsko  vijeće čini 9 vijećnika.

 

Članak 35.

 

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama ovoga Zakona.

 

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje od dana konstituiranja Općinskog vijeća do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama ovoga Zakona.

 

Dužnost članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

 

Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog  vijeća.

 

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

 

Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.

 

Članovi Općinskog vijeća imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.

 

Članak 36.

 

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

 • ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke,
 • ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,
 • ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,
 • ako mu prestane prebivalište s područja Općine Lovreć danom prestanka prebivališta,
 • ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom prestanka,
 • smrću

 

Članak 37.

 

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti.

Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva. Vijećnik može staviti mandat u mirovanje iz osobnih razloga, sukladno zakonu.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

 

Članak 38.

 

Vijećnik ima prava i dužnosti:

 • sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,
 • raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,
 • predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,
 • postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,
 • postavljati pitanja Općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika
 • sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
 • prihvatiti se članstva u najviše 2 radna tijela u koje ga izabere Općinsko vijeće,
 • tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

 

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način zbog glasovanja ,izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.

 

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

 

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

 

Članak 39.

 

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

 

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.

 

 

1.1.  RADNA TIJELA

 

Članak 40.

 

Radna tijela Općinskog vijeća su:

 • Komisija za izbor i imenovanja,
 • Komisija za Statut i Poslovnik
 • Mandatna komisija.

 

Članak 41.

 

Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:

 • izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 • izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
 • imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,
 • propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

 

Članak 42.

 

Komisija za Statut i Poslovnik.

 • predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
 • predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
 • razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

 

Članak 43.

 

Mandatna komisija:

 • na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
 • obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
 • obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
 • obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
 • obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

 

Članak 44.

 

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

 

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

 

 

 1. OPĆINSKI NAČELNIK

 

Članak 45.

 

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

 

Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog načelnika.

 

 

U obavljaju izvršne vlasti općinski načelnik:

 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća
 • utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa zakonom,
 • upravlja prihodima i rashodima Općine,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine, i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
 • utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Općine,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 • usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su povjereni Općini,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti
 • sklapa ugovore o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti
 • daje prethodnu suglasnost za izmjenu cijena komunalnih usluga
 • imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima u kojima je Općina osnivač ima dionice ili udjele u vlasništvu
 • do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju
 • Programa komunalne infrastrukture i gradnji objekata
 • organizira zaštitu od požara na području Općine i unaprjeđuje mjere zaštite od požara
 • nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i povjerenih poslova državne uprave Općini
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima
 • odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.

 

Članak 46.

 

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

 

 

Članak 47.

 

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

 

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

 

Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

 

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od Općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

 

Članak 48.

 

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

 • ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od dana donošenja odluke ne otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt,
 • ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom ili općim aktom koje je donijelo Općinsko vijeće.

 

Članak 49.

 

Ako za vrijeme trajanja mandata Općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je Općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, općinskog načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati Općinski načelnik na početku mandata iz reda članova općinskog vijeća.

 

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova općinskog vijeća Općinski načelnik može promijeniti tijekom mandata.

 

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje općine.

 

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja Općinskog načelnika ostvaruje prava Općinskog načelnika.

 

Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata Općinskog načelnika raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

 

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje Općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti Općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je Općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 5. ovoga članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

 

O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka Općinski načelnik ili pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.

 

O okolnostima iz stavka 5. ovoga članka predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.«

             

Članak 50.

 

Briše se.

 

Članak 51.

 

Općinski načelnik odlučit će hoće li dužnost na koju izabran obavljati profesionalno.

 

Općinski načelnik dužan je u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odijelu o tome na koji način će obnašati dužnost.

 

Ukoliko Općinski načelnik ne postupi na način propisan stavkom 2. ovoga članka smatra se da dužnost obavlja volonterski.

 

Danom stupanja na dužnost Općinskog načelnika smatra se dan početka mandata određen posebnim zakonom.

 

Općinski načelnik može promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti Jedinstvenom upravnom odijelu.

 

Ako u obavijesti iz stavka 5. ovoga članka nije naveden dan početka novog načina obavljanja dužnosti, novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave te obavijesti.

 

Općinski načelnik koji dužnost obavlja volonterski ne može promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.

Općinski načelnik koji dužnost obavljaju profesionalno, za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruje pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava mu se u staž osiguranja.

 

Općinski načelnik koji dužnost obavlja volonterski, ima pravo na naknadu za rad.

 

Osnovna mjerila za određivanje plaće, odnosno naknade za rad općinskog načelnika, kao i druga prava vezana uz profesionalno obnašanje dužnosti općinskog načelnika određuju se posebnim zakonom.

 

Općinski načelnik koji je dužnost obavljao profesionalno posljednjih 6 mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruje prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini prosječne plaće koja mu je isplaćivana za vrijeme posljednjih 6 mjeseci prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.

 

Općinski načelnik koji je dužnost obavljao profesionalno manje od 6 mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruje prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od onoliko mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti koliko je dužnost obavljao profesionalno, i to u visini prosječne plaće koja mu je isplaćivana za vrijeme prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.

 

Pravo na naknadu plaće i staž osiguranja iz stavaka 11. i 12. ovoga članka ostvaruje se na vlastiti zahtjev Općinskog načelnika te započinje prvoga dana po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti.

 

Zahtjev iz prethodnog stavka ovoga članka podnosi se najkasnije posljednjeg dana profesionalnog obavljanja dužnosti.

 

Ako ne podnesu zahtjev u roku iz prethodnog stavka Općinski načelnik ne može ostvariti pravo na naknadu plaće i staž osiguranja iz stavaka 11. i 12. ovoga članka.

 

Općinski načelnik koji dužnost nije obavljao profesionalno nema pravo na naknadu po prestanku obavljanja dužnosti.

 

Naknada iz stavka 11. i 12. ovoga članka isplaćuje se na teret proračuna Općine.

 

Prije isteka roka iz stavka 11. i 12. ovoga članka ostvarivanje prava prestaje na vlastiti zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja profesionalno.

 

Članak 51.a

 

Po prestanku profesionalnog obnašanja dužnosti Općinski načelnik koji je prije obnašanja dužnosti bio zaposlen na neodređeno vrijeme, ima pravo rasporeda odnosno povratka na rad odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

 

Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela ovlašten je za donošenje deklaratornih odluka o početku, načinu te prestanku obnašanja dužnosti Općinskog načelnika, kao i pojedinačnih rješenja o visini plaće utvrđene sukladno odredbama posebnog zakona.

 

Članak 52.

 

Općinskom načelniku mandat prestaje po sili zakona:

 1. Ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
 2. Ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
 3. Ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen za kazneno djelo na kaznu zatvora ili mu je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom, danom pravomoćnosti presude, osim za kaznena djela iz članka 13. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima (NN 121/16,37/21),
 4. Danom odjave prebivališta s područja Općine,
 5. Ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,
 6. Smrću.

 

U slučaju nastupanja okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, pročelnik Jedinstvenog upravnog odijela će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Općinskog načelnika.

 

Članak 53.

 

Općinski načelnik može se opozvati putem referenduma.

 

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:

– 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine,

– 2/3 članova Općinskog vijeća.

 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine, Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika u skladu s odredbama Zakona kojim se uređuju jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave i zakona kojim se uređuje raspisivanje referenduma, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv Općinskog načelnika Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

 

Referendum za opoziv Općinskog načelnika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Općinskog načelnika.

 

Odluka o opozivu Općinskog načelnika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

 

Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave i zakona kojim se uređuje provedba referenduma.

 

Ako prije isteka mandata prestane mandat Općinskom načelniku raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika.

 

Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

 

 

VII. UPRAVNA TIJELA

 

Članak 54.

 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i povjerenih poslova državne uprave Općini ustrojava se Jedinstveni upravni odjel( u daljnjem tekstu: JUO).

U obavljanju povjerenih poslova državne uprave JUO ima ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave

JUO dužan je svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje načelnik.

JUO samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravodobno obavljanje poslova odgovoran je načelniku .

Ustrojstvo i djelokrug JUO uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

Članak 55.

 

Upravne, stručne i ostale poslove u Općini obavljaju službenici i namještenici.

 

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga tijela u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

 

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značenja za rad službenika i

namještenika u Općini Lovreć uređuju se posebnim zakonom.

 

Članak 56.

 

Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, Općina može zajedno i u sporazumu s drugim jedinicama lokalne samouprave zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, te u tom cilju osnovati zajednička tijela, upravne odjele i službe, odnosno zajednička trgovačka društva i ustanove, suglasno zakonima.

 

Članak 57.

 

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine, državnom proračunu ili iz drugih izvora utvrđenih zakonom.

 

 

VIII. JAVNE SLUŽBE

 

Članak 58.

 

Općina Lovreć u okviru samoupravnog djelokruga može osnovati trgovačka društva i ustanove u svom vlasništvu sukladno zakonu. Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1.ovog članka djelatnosti iz njihova djelokruga obavljaju se kao javna služba. To su djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti.

 

Članak 59.

 

Općina Lovreć osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 58. ovog Statuta nazire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova. Društva i ustanove dužne su redovito izvještavati o svom radu ,odnosno poslovanju u rokovima koje odredi

Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

 

U trgovačkim društvima u kojima Općina Lovreć ima udjele ili dionice Općinski načelnik je član skupštine društva .

 

Obavljanje određenih djelatnosti Općina Lovreć može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

 

 

IX. MJESNA SAMOUPRAVA

 

Članak 60.

 

Na području Općine Lovreć osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

 

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

 

Mjesni odbori na području Općine Lovreć su: Dobrinče, Lovreć, Medov Dolac, Opanci, Studenci.

 

Mjesni odbor je pravna osoba.

 

 

Članak 61.

 

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća i prikazuju se na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te odluke.

 

Članak 62.

 

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, članovi Općinskog vijeća, te Općinski načelnik.

 

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Općinskom načelniku.

 

Članak 63.

 

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

 

Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

 

Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

 

Članak 64.

 

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se podaci o predlagatelju (imena i prezimena, adresa prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne osobe, područje i granice mjesnog odbora, poslovi i izvori financiranja  odbora).

 

Članak 65.

 

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

 

Članak 66.

 

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

 

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća  mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

 

Postupak izbora vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća uz shodnu primjenu odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

 

Članak 67.

 

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

 

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

 

Članak 67. a

 

Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora rješava nadležno izborno povjerenstvo, utvrđeno općim aktom Općinskog vijeća.

Protiv rješenja nadležnog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem, ima pravo žalbe nadležnom upravnom tijelu u županiji.

Članak 68.

 

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 5 članova..

 

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

 

Članak 69.

 

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

 

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

 

Članak 70.

 

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

 

Članak 71.

 

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

 

Članak 72.

 

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

 

Članak 73.

 

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

 

Članak 74.

 

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.

 

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

 

Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

 

Članak 75.

 

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Općine na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Općine.

 

Članak 76.

 

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i Općinski načelnik.

 

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

 

Članak 77.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik te na njegov prijedlog Općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

 

 

X. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE LOVREĆ

 

Članak 78.

 

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Lovreć, čine imovinu Općine Lovreć.

 

Članak 79.

 

Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog gospodara.

 

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

 

Članak 80.

 

Općina Lovreć ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

 

Prihodi Općine Lovreć su:

 • općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Općinskog vijeća,
 • prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,
 • prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele ili dionice,
 • prihodi od naknada za koncesije,
 • novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Lovreć u skladu sa zakonom,
 • udio u zajedničkom porezu,
 • sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
 • drugi prihodi određeni zakonom.

 

Članak 81.

 

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine Lovreć iskazuju se u proračunu Općine Lovreć, koji je temeljni financijski akt Općine.

 

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

 

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

 

Općina Lovreć dužna je javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive.

 

Objava informacija iz stavka 4. ovoga članka obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za financije.

 

Članak 82.

 

Proračun Općine Lovreć i  odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

 

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

 

Članak 83.

 

Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.

Proračun donosi Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom.

 

Članak 83. a

 

Ako Općinski načelnik ne predloži proračun Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti općinskog načelnika.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika i raspisati prijevremene izbore za Općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu.

Novoizabrani Općinski načelnik dužan je predložiti Općinskom vijeću proračun u roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost.

Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od dana kada ga je Općinski načelnik predložio Općinskom vijeću..

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju Općinskog načelnika iz stavka 1. ovoga članka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 5. ovoga članka razriješeni općinski načelnik može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana objave rješenja.

Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske je hitan.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od dana primitka tužbe te svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi Republike Hrvatske i razriješenom Općinskom načelniku.

Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Republike Hrvatske će raspisati prijevremene izbore za Općinskog načelnika u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u »Narodnim novinama.

 

Članak 83. b

 

Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela Općine i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske, te drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog poslovnikom općinskog vijeća.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.

Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.

 

Članak 83.c

 

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun, a Općinski načelnik je onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenika Općinskog načelnika iz članka 49. ovoga Statuta.

 

Članak 83.d

 

Kada je u Općini Lovreć konstituirano novoizabrano Općinsko vijeće nakon provedenih prijevremenih izbora, do donošenja proračuna Općine financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

 

Članak 83.e

 

Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave donese odluku o obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o obustavi proračuna, za vrijeme trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

 

Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine proračun Općine Lovreć, Općinsko vijeće dužno je donijeti proračun u roku od 45 dana od objave presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u »Narodnim novinama«. Do donošenja proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

 

Članak 83.f

 

Na sadržaj odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz članaka 83.c, 83.d i 83.e ovoga Statuta primjenjuje se odredba članka 83 b. stavka 6. ovoga Statuta.«

 

Članak 84.

 

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

 

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

 

Članak 85.

 

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine  nadzire Općinsko  vijeće.

 

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

 

 

 

 

XI. AKTI  OPĆINE

 

Članak 86.

 

Općinsko vijeće, na temelju zakona i ovog statuta donosi Statut, Poslovnik, odluke, općinski proračun, završni račun, pravilnike, upute, naputke, zaključke i druge opće akte te daje vjerodostojna tumačenja općih akata .

 

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

 

Opći akti Vijeća prije stupanja na snagu objavljuju se u Službenom glasniku Općine Lovreć.

Radna tijela Vijeća donose prijedloge, zaključke i preporuke.

 

Protiv pojedinačnih akata Vijeća i načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom drugačije nije određeno, ne može se izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor.

 

Članak 87.

 

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

 

Članak 88.

 

Radna tijela Općinskog  vijeća donose zaključke i preporuke.

 

Članak 89.

 

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 86. stavak 1 ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada

upravnih tijela objavom Općih akata u „Službenom glasniku Općine Lovreć“

 

Članak 90.

 

JUO Općine kada izvršava opće akte Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima  fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata upravnog tijela općine može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Splitsko-dalmatinske županije .

Na donošenje akata iz ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima Općine ili Splitsko-dalmatinske županije.

U skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku protiv konačnih pojedinačnih akata može se pokrenuti upravni spor.

Jedinstveni upravni odjel u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješava o upravnim stvarima u prvom stupnju.

Protiv pojedinačnih akata iz st.5.ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.

 

 

Članak 91.

 

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.

 

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina Lovreć osnivač.

 

 

Članak 92.

 

Nadzor zakonitosti općih akata Općinskog vijeća obavljaju nadležna tijela državne uprave , svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

 

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti opće akte nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa Izvatkom iz Zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta u roku od 15 dana od donošenja općeg akta.

 

Predsjednik općinskog vijeća dužan je akte iz stavka 2. ovoga članka bez odgode dostaviti Općinskom načelniku.

 

Članak 93.

 

Detaljnije odredbe o aktima Općine Lovreć i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

 

Članak 94.

 

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u Službenom glasniku Općine Lovreć.

Opći akt stupa na snagu osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, iz osobito opravdanih razloga općim se aktom može odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana objave.

 

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

 

 

XII. JAVNOST RADA

 

Članak 95.

 

Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan.

 

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

 

 

 

Članak 96.

 

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

 • javnim održavanjem sjednica,
 • izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
 • objavljivanjem općih akata i drugih akata u Službenom glasniku Općine Lovreć i na web stranicama Općine Lovreć.

 

Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se:

 • održavanjem redovnih mjesečnih konferencija za medije,
 • izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
 • objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasniku Općine Lovreć i na web stranicama Općine Lovreć.

 

Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

 

 

XIII. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

 

Članak 97.

 

Način djelovanja općinskog načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

 

Članak 98.

 

Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

 

 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 99.

 

Promjenu Statuta može predložiti: 1/3 vijećnika Općinskog vijeća, Komisija za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća i Općinski načelnik.

 

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

 

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

 

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

 

 

 

Članak 100.

 

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Lovreć i zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom od 90 dana.

             

 

Članak 101.

 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Lovreć“.

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Lovreć (Službeni glasnik Općine Lovreć br. 02/09).

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOVREĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

Skip to content