Proračun2024-07-16T11:49:54+01:00

 

PRORAČUN ZA 2024. GODINU

 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

PRORAČUN U MALOM – VODIČ ZA GRAĐANE 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE LOVREĆ ZA 2024. GODINU

PRORAČUN OPĆINE LOVREĆ ZA 2024. GODINU

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LOVREĆ ZA 2024. GODINU

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE LOVREĆ ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

 

PRORAČUN ZA 2023. GODINU

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2023. GODINU

BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2023. GODINU

2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPCINE LOVREĆ ZA 2O23. GODINU

OBRAZAC IZVJEŠTAJA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU PRIJEDLOGA PRORAČUNA

IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE LOVREĆ OD 01.01.2023. – 30.06.2023.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE OD 01.01.2023. – 30.06.2023.

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPCINE LOVREĆ ZA 2O23. GODINU

PRORAČUN U MALOM – VODIČ ZA GRAĐANE

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE LOVREĆ ZA 2023. GODINU

PRORAČUN OPĆINE LOVREĆ ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE LOVREĆ ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

____________________

 

PRORAČUN ZA 2022. GODINU

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2022.GODINU

BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2022.GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA (2.12.2022.)

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LOVREĆ ZA
2022. GODINU

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE OD 01.01.2022.-30.06.2022. GODINE

II. IZMJENE I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE LOVREĆ ZA 2022. GODINU

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LOVREĆ

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LOVREĆ

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LOVREĆ ZA 2022. GODINU

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LOVREĆ ZA 2022. GODINU

PRORAČUN U MALOM – VODIČ ZA GRAĐANE

PRORAČUN OPĆINE LOVREĆ ZA 2022. GODINU I PROJEKICIJE ZA 2023. I 2024.

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE LOVREĆ ZA 2022. GODINU

____________________________________

PRORAČUN ZA 2021. GODINU

IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE LOVREĆ OD 01.01.2021. – 31.12.2021.

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01.01 – 31.12.2021.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

OSTVARENJE PRORAČUNA 01.01. – 30.06. 2021.

TREĆI REBALANS PRORAČUNA ZA 2021. GODINU

DRUGI REBALANS PRORAČUNA ZA 2021. GODINU 

REBALANS PRORAČUNA ZA 2021. GODINU 

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

OPĆI DIO PRIHODI

OPĆI DIO RASHODI

PREGLED PRIHODA I RASHODA

POSEBNI DIO

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2021

____________________________________

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2021. GODINU

PRIHODI POSLOVANJA

RASHODI POSLOVANJA

PREGLED PRIHODA I RASHODA

POSEBNI DIO PRORAČUNA 

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 

 

____________________________________

 

PRORAČUN ZA 2020. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

IZMJENE I DOPUNE  PRORAČUNA ZA 2020. GODINU ⇓

POSEBNI DIO REBALANSA PRORAČUNA

PRIHODI

RASHODI

____________________________

PRIJEDLOG TREĆEG REBALANSA PRORAČUNA ⇓

POSEBNI DIO REBALANSA

OPĆI DIO – PRIHODI

OPĆI DIO – RASHODI

_____________________________

 

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OD 01.01.-30.06.2020.

IZGLASANI DRUGI REBALANS PRORAČUNA

PRIJEDLOG DRUGOG REBALANSA PRORAČUNA

IZMJENA PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

PRORAČUN OPĆINE LOVREĆ ZA 2020. GODINU

 

PRORAČUN ZA 2019. GODINU

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

IZMJENA PRORAČUNA OPĆINE LOVREĆ ZA 2019. GODINU

REBALANS PRORAČUNA

PRORAČUN OPĆINE LOVREĆ ZA 2019. GODINU

 

PRORAČUN ZA 2018. GODINU

OPĆI DIO PRIHODI 2018.pdf123

OPĆI DIO RASHODI 2018.pdf1234

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2018.pdf12345

PREGL.PH I RH 2018.pdf123456

 

PRORAČUN ZA 2017. GODINU

Proračun za 2017. godinu

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

PREGLED PH – RH

OPĆI DIO PRIHODI 2016

OPĆI DIO RASHODI 2016

POSEBNI DIO 2016

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2016

PRORAČUN ZA 2015. GODINU

01. OPCINA LOVREC-PRORACUN ZA 2015. I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. god.

02. OPCINA LOVREC-RASHODI 2015

03. OPCINA LOVREC-PRIHODI I RASHODI 2015.

04. OPCINA LOVREC-PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2015-2017 god.

05. OPCINA LOVREC-POSEBNI DIO PRORACUNA 2015.

Skip to content