Informiranje o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Lovreć

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08) općina Lovreć informira javnost  o:

  • donošenju Odluke da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš izmjena i dopuna Prostornog plana općine Lovreć KLASA:350-03/22-01/06, URBROJ: 2181-30-02-23-2.

Odluka se nalazi ovdje

2023-02-23T15:51:20+01:00
Skip to content