Statut općine Lovreć2020-07-25T12:09:41+01:00

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 ,125/08,36/09,150/11 i 144/12 ) i članka 31.Statuta Općine Lovreć („Službeni glasnik 02/ 2009) a u svezi članka 8. Zakona o područnoj (regionalnoj) samoupravi Općinsko vijeće Općine Lovreć na 16..sjednici održanoj 26 .ožujka 2013.g. donijelo je

STATUT OPĆINE LOVREĆ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Lovreć, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Lovreć, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Lovreć.

Članak 2.

Općina Lovreć je jedinica lokalne samouprave a područje na kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o područjima županija ,gradova i općina u Republici Hrvatskoj

Naziv općine je Općina Lovreć.

Općina Lovreć je pravna osoba.

Sjedište Općine Lovreć je u Lovreću Ul.dr.Franje Tuđmana br.7 21257 Lovreć.

Članak 3.

Područje Općine Lovreć obuhvaća područje slijedećih naselja:Dobrinče,Lovreć,Medov Dolac,Opanci i Studenci.

Granice Općine idu rubnim granicama katastarskih općina :Cista Provo, Šestanovac, Lokvičići, Proložac i Zagvozd, te granicom RH sa R BiH.

Granice Općine mogu se mijenjati samo na način i po postupku propisanim zakonom.

Članak 4.

Općina Lovreć ima pečat okruglog oblika sa grbom Republike Hrvatske i tekstom: Republika Hrvatska, Splitsko-dalmatinska županija, Općina Lovreć, Općinsko vijeće, Općinski načelnik i redni broj pečata.

II. OBILJEŽJA OPĆINE LOVREĆ

Članak 5.

Općina Lovreć ima grb i zastavu.

Grb Općine Lovreć u crvenom zlatna /žuta biljka vrisak sa 7 pari cvjetića (1,3,2,1).

Zastava Općine Lovreć je1:2 bijele boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini .

Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način da se poštuje tradicija i dostojanstvo Općine.

Način i uporaba zastave i grba utvrđuje se posebnom odlukom općinskog načelnika .

Članak 6.

Dan Općine Lovreć je 5. kolovoza, koji se svečano obilježava.

Povodom svečanosti Dana općine dodjeljuju se javna priznanja ,te priređuju druge svečanosti.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 7.

Općinsko vijeće dodjeljiva javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Lovreć, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekova okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 8.

Javna priznanja Općine su:

1. Počasni građanin Općine Lovreć

2. Nagrada Općine za životno djelo

3. Nagrada Općine Lovreć

4. Zahvalnica Općine Lovreć

Članak 9.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnosti njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE

(REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 10.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Lovreć uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 11.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 12.

O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum (ugovor,povelja memorandum i sl.

Sporazum o suradnji Općine Lovreć s drugim općinama i gradovima objavljuje se u „Službenom glasniku“ općine.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 13.

Općina Lovreć u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana,a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima .Općina je samostalan u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine Lovreć.

Članak 14.

Općina Lovreć u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje,

 • prostorno i urbanističko planiranje,

 • komunalno gospodarstvo,

 • brigu o djeci,

 • socijalnu skrb,

 • primarnu zdravstvenu zaštitu,

 • odgoj i osnovno obrazovanje,

 • odgoj i obrazovanje,

 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

 • zaštitu potrošača,

 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

 • protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

 • promet na svom području ,

 • održavanje nerazvrstanih cesta ,

 • ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Posebnim zakonima kojima će se urediti pojedine djelatnosti iz stavka 1.ovog članka odrediti će se poslovi koje je Općina dužna organizirati kao i poslovi koje će obavljati ako osigura uvijete za njihovo obavljanje. Način organiziranja poslova iz stavka 2.ovog članka kao i uvijete za njihovo obavljanje uredit će se odlukama koje donosi Općinsko vijeće i općinski načelnik u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 15.

Općina Lovreć može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 14. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Članak 16.

Općinsko vijeće Općine Lovreć, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnoga djelokruga Općine, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na Splitsko-dalmatinsku županiju, u skladu sa njezinim Statutom. Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnoga djelokruga općine posebnom odlukom prenijeti na mjesne odbore.

VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 17.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 18.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu promjene Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, podnijeti jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine i najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

Članak 19.

Referendum se može raspisati radi opoziva općinskog načelnika i njegova zamjenika .

Prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegova zamjenika

može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

Prijedlog mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke:ime,prezime,adresu prebivališta ,JMBG) i vlastoručni potpis birača. Općinsko vijeće ne smije raspisivati referendum za opoziv općinskog načelnika i njegova zamjenika prije roka od 12 mjeseci

od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika.

Članak 20.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači Općinsko vijeće je dužno

podneseni prijedlog u roku od 8 dana od dana primitka dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu (regionalnu) samoupravu. Ako središnje tijelo utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan,Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga. Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegova zamjenika podnijeli birači ,Općinsko vijeće dužno je u roku od 30 dana od dana podnošenja utvrditi ispravnost prijedloga a u

daljnjem roku od 30 dana od dana utvrđene ispravnosti donijeti odluku o raspisivanju referenduma. Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova

predstavničkog tijela ,općinski načelnik ili većina vijeća mjesnih odbora na području općine

predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu ako prijedlog prihvati donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga.

Odluku donosi predstavničko tijelo većinom glasova.

Članak 21.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 22.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine Lovreć odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 23.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 20.stavaka 1. ovog Statuta obvezna je za Općinsko vijeće osim ako se radi o savjetodavnom referendumu.

Članak 24.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 25.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 3. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje i rok od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 26.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća. Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i vijeće mjesnog odbora. Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru potrebno je da prisustvuje najmanje 10 %

birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije se područje saziva zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 27.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 28.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Lovreć kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine Lovreć odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s predstavnicima tijela Općine, te ukoliko za postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije.

VII. TIJELA OPĆINE LOVREĆ

Članak 29.

Tijela Općine Lovreć su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

 1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 30.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom, i ovim Statutom.

Članak 31.

Općinsko vijeće donosi:

 • Statut Općine,

 • Poslovnik o radu,

 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,

 • proračun i odluku o izvršenju proračuna,

 • usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

 • donosi odluku o privremenom financiranju

 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom ,a uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi od 1.000.000 kuna),

 • donosi odluku o promjeni granice Općine

 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi

 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja

 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu

 • predlaže skupštini trgovačkog društva u kojem općina ima dionice ili udjele u vlasništvu članove upravnog i nadzornog odbora

 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

 • raspisuje lokalni referendum,

 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,

 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

 • odlučuje o pokroviteljstvu Općine

 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i pod zakonskim aktima.

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Općinu Lovreć. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Članak 32.

Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika.

Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik i članovi Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Članak 33.

Predsjednik Općinskog vijeća:

 • zastupa Općinsko vijeće

 • saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,

 • predlaže dnevni red Općinskog vijeća,

 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

 • brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

 • održava red na sjednici Općinskog vijeća,

 • usklađuje rad radnih tijela,

 • potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,

 • brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,

 • brine se o zaštiti prava vijećnika,

 • obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 34.

Općinsko vijeće čini 11 vijećnika.

Članak 35.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje od dana konstituiranja Općinskog vijeća do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.

Dužnost članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 36.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

 • ako podnese ostavku,danom dostave pisane ostavke

 • ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

 • ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

 • ako mu prestane prebivalište s područja Općine Lovreć danom prestanka prebivališta,

 • ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom prestanka,

 • smrću

Članak 37.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtijeva.Vijećnika može staviti mandat u mirovanje iz osobnih razloga,sukladno zakonu.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 38.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

 • sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća

 • raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća

 • predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata

 • postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,

 • postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika

 • sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

 • prihvatiti se članstva u najviše 2 radna tijela u koje ga izabere Općinsko vijeće

 • tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način zbog glasovanja ,izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 39.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.

1.1. RADNA TIJELA

Članak 40.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

 • Komisija za izbor i imenovanja,

 • Komisija za Statut i Poslovnik

 • Mandatna komisija.

Članak 41.

Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:

 • izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

 • izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,

 • imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,

 • propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

Članak 42.

Komisija za Statut, Poslovnik

 • predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,

 • predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,

 • razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću,

 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 43.

Mandatna komisija:

 • na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornoga povjerenstva o provedenim izborima,

 • obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

 • obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

 • obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

 • obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Članak 44.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 45.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Mandat općinskog načelnika traje četiri godine.

Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih

rezultata izbora novog općinskog načelnika

U obavljaju izvršne vlasti općinski načelnik:

 • priprema prijedloge općih akata,

 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća

 • utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,

 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,

 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Lovreć čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina,i raspolaganja ostalom imovinom a najviše do 70.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

 • upravlja prihodima i rashodima Općine,

 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,

 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine, i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,

 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,

 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

 • utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Općine,

 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

 • usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine,, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,

 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti

 • sklapa ugovore o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti

 • daje prethodnu suglasnost za izmjenu cijena komunalnih usluga

 • imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima u kojima je Općina osnivač ima dionice ili udjele u vlasništvu

 • do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju

 • Programa komunalne infrastrukture i gradnji objekata

 • organizira zaštitu od požara na području Općine i unaprijeđuje mjere zaštite od požara

 • nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Članak 46.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

Članak 47.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 48.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

 • ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od dana donošenja odluke ne otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan u roku od 8( osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji .

 • ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom ili općim aktom koje je donijelo Općinsko vijeće

Članak 49.

Općinski načelnik ima 1(jednog) zamjenika, koji ga zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti. Smatra se da je općinski načelnik duže

odsutan ili spriječen u radu ako u roku od 30 dana nije prisutan u prostorijama općine ,a nije neposredno dostupan.

Članak 50.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika .

Članak 51.

Općinski načelnik i njegov zamjenik dužnost na koju su odabrani obavljaju sukladno članku 90.stavak 1..Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 52.

Općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika mandat prestaje po sili zakona:

 • danom podnošenja pisane ostavke,

 • danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

 • danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od mjesec dana

 • danom prestanka prebivališta s područja Općine

 • danom prestanka hrvatskog državljanstva,

 • smrću.

U slučaju nastupanja nekog od navedenih razloga iz stavka 1 .ovog članka prije isteka roka od dvije godine mandata općinskog načelnika ,pročelnik upravnog odjela će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

Ako mandat općinskog načelnika prestane nakon dvije godine dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnašati će zamjenik načelnika .

Članak 53.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom 19. ovog Statuta.

Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju općinskog načelnika i njegova zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika koji će obnašati dužnost načelnika do prijevremenih izbora.

VII. UPRAVNA TIJELA

Članak 54.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Lovreć utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, ustrojava se upravno tijelo i službe u Općini.

Ustrojstvo i djelokrug upravnog tijela i službi uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.

Članak 55.

Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenoga posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Članak 56.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Općinskom načelniku.

Članak 57.

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Općine Lovreć.

VIII. JAVNE SLUŽBE

Članak 58.

Općina Lovreć u okviru samoupravnoga djelokruga može osnovati trgovačka društva i ustanove u svom vlasništvu sukladno zakonu. Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1.ovog članka djelatnosti iz njihova djelokruga obavljaju se kao javna služba. To su djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti.

Članak 59.

Općina Lovreć osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 57. ovog Statuta nazire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova. Društva i ustanove dužne su redovito izvještavati o svom radu ,odnosno poslovanju u rokovima koje odredi

Općinsko vijeće i općinski načelnik.

U trgovačkim društvima u kojima Općina Lovreć ima udjele ili dionice Općinski načelnik je član skupštine društva .

Obavljanje određenih djelatnosti Općina Lovreć može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

IX. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 60.

Na području Općine Lovreć osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbori na području Općine Lovreć su: Dobrinče, Lovreć, Medov Dolac,Opanci ,Studenci.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 61.

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća i prikazuju se na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te odluke.

Članak 62.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te Općinski načelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Općinskom načelniku.

Članak 63.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 64.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se podaci o predlagatelju(imena i prezimena,adresa prebivališta fizičkih osoba,naziv i sjedište pravne osobe, područje i granice mjesnog odbora, poslovi i izvori financiranja odbora.

Članak 65.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 66.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća uz shodnu primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 67.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 68.

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 5 članova..

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 69.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 70.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

Članak 71.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 72.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 73.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

Članak 74.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 75.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Općine na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Općine

Članak 76.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i Općinski načelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

Članak 77.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik.

Općinski načelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

X. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE LOVREĆ

Članak 78.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Lovreć, čine imovinu Općine Lovreć.

Članak 79.

Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

Članak 80.

Općina Lovreć ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine Lovreć su:

 • općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Općinskog vijeća,

 • prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,

 • prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele ili dionice,

 • prihodi od koncesija,

 • novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Lovreć u skladu sa zakonom,

 • udio u zajedničkim porezima sa Splitsko-dalmatinskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

 • sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

 • drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 81.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine Lovreć iskazuju se u proračunu Općine Lovreć.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 82.

Proračun Općine Lovreć i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 83.

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 84.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

Članak 85.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

XI. AKTI OPĆINE

Članak 86.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 87.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 88.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 89.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 86. stavak 1 ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada

upravnih tijela objavom Općih akata u „Službenom glasniku“Općine Lovreć

Članak 90.

Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Splitsko-dalmatinske županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 91.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina Lovreć osnivač.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 92.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 93.

Detaljnije odredbe o aktima Općine Lovreć i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 94.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u Službenom glasniku Općine Lovreć.

Opći akti stupaju na snagu osmog dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XII. JAVNOST RADA

Članak 95.

Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 96.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

 • javnim održavanjem sjednica,

 • izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

 • objavljivanjem općih akata i drugih akata u Službenom glasniku Općine Lovreć i na web stranicama općine Lovreć.

Javnost rada općinskog načelnika osigurava se:

 • održavanjem redovnih mjesečnih konferencija za medije,

 • izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

 • objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasniku Općine Lovreć i na web stranicama Općine Lovreć.

Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

XIII. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 97.

Način djelovanja općinskog načelnika i zamjenika načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

Članak 98.

Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 99.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, općinski načelnik i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 100.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Lovreć i zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom od 90 dana.

Članak 101.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Lovreć

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Lovreć (Službeni glasnik Općine Lovreć br. 02/09).

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 021–03/13-01/1 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ur. br. 2129/04-01-13-1

Lovreć,26.ožujka 2013. Marjan Sekelez

 

 

STATUT OPĆINE – PROČIŠĆENI TEKST (2020.)