Statut

Temeljem članka 8. i članka 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 i 129/05) Općinsko vijeće Općine Lovreć na .sjednici održanoj dana 02. veljače 2006. godine donijelo je
S T A T U T
OPĆINE LOVREĆ
I.     OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se obilježja općine Lovreć, javna priznanja, samoupravni djelokrug, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, ovlasti i način rada tijela, mjesna samouprava, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne samouprave, te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza općine  Lovreć.

Članak 2.

Općina Lovreć je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
Općina Lovreć obuhvaća područja naselja:Dobrinče,Lovreć,Medovdolac,Opanci ,
Studenci.
Granice područja općine Lovreć idu rubnim granicama katastarskih općina:Cista Provo,Šestanovac,Lokvičići,Proložac i Zagvozd,te granicom  Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine.Granice općine Lovreć mogu se mijenjati na način  i postupkom koji propisuje zakon.

Članak 3.

Općina Lovreć je pravna osoba.
Sjedište Općine  Lovreć je u  Lovreću  adresa:Općina  Lovreć 21257 Lovreć.
Tijela i upravna tijela Općine Lovreć imaj pečate.
Opis pečata iz stavka 3. ovoga članka, način njihove uporabe i čuvanja uređuje se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće.

Članak 4.

Općina Lovreć  ima grb i zastavu..
Članak 5.

Dan Općine    Lovreć svečano se obilježava 5.kolovoza .Povodom svečanosti za Dan općine dodjeljuju se priznanja zaslužnim građanima ,te se priređuju i druge svečanosti.

Članak 6.

Općinsko vijeće Općine Lovreć može pojedinu osobu koja je zaslužna za Općinu proglasiti počasnim građaninom.
Počašću se ne stječu posebna prava odnosno obveze. Počast  se može opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim počasti.

Članak 7.

Općinsko vijeće Općine Lovreć odlučuje o dodjeli javnih priznanja Općine  Lovreć.
Javna priznanja Općine Lovreć su:
a)    Nagrada Općine Lovreć
b)    Plaketa Općine  Lovreć
c)    Proglašenje počasnog građanina Općine Lovreć
Općinsko vijeće Općine Lovreć posebnom odlukom uređuje uvjete za dodjeljivanje javnih priznanja, njihov izgled i oblike, kriterij i postupovnost njihove dodjele te tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja.

Članak 8.

Općina Lovreć surađuje s općinama i gradovima na području Splitsko-dalmatinske županije i sa Splitsko-dalmatinskom županijom radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka.
Općina Lovreć radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa zbog unapređivanja gospodarskog i društvenog razvitka općina u Republici Hrvatskoj, može osnovati s drugim općinama odgovarajuću udrugu.

Članak 9.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Lovreć uspostavlja, surađuje i održava suradnju s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država.
Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji Općine Lovreć s lokalnim jedinicama drugih država, sadržaju i oblicima te suradnje donosi Općinsko vijeće, u skladu sa zakonom i općim aktima.

Članak 10.

Općina Lovreć u postupku pripremanja i donošenja općih akata na razini Splitsko-dalmatinske županije te zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske, a koji se neposredno tiču Općine, daje inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu.
Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka u ime Općine Lovreć mogu podnositi Općinsko vijeće, Poglavarstvo i općinski načelnik neposredno nadležnom tijelu i posredno putem članova predstavničkog tijela i zastupnika u Hrvatskom saboru.

II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 11.

Općina Lovreć samostalna je u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga i podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.

Članak 12.

Općina Lovreć obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:
1.    uređenje naselja i stanovanje,
2.    prostorno i urbanističko planiranje,
3.    komunalne djelatnosti,
4.    brigu o djeci,
5.    socijalnu skrb,
6.    primarnu zdravstvenu zaštitu,
7.    odgoj i osnovno obrazovanje,
8.    kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
9.    zaštitu potrošača,
10.    zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
11.    protupožarnu i civilnu zaštitu,
12.    promet na svom području,
13.    ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Poslove iz stavka 1. ovog članka općina Lovreć će obavljati na temelju odredbi posebnih zakona.
Način organiziranja poslova iz stavka 2. ovoga članka i uvjeti za njihovo obavljanje uredit će se općim aktima koje donosi Općinsko vijeće.
Članak 13.

Općina Lovreć može obavljanje pojedinih poslova iz članka 12. ovoga Statuta prenijeti na Splitsko-dalmatinsku županiju ili na mjesni odbor na području Općine Lovreć ako ocijeni da je to učinkovitije.
Općina Lovreć može obavljanje pojedinih poslova iz članka 12. ovoga Statuta, organizirati zajedno s drugim općinama i gradovima.
Odluku o načinu, uvjetima, kriterijima, visini sredstava, nadzoru i kontroli izvršenja povjerenih poslova iz stavka 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova.
Za obavljanje poslova u suglasju sa stavkom 2. ovoga članka, Općina Lovreć može sa drugim jedinicama lokalne samouprave osnovati zajedničko tijelo, zajednički upravni odjel ili službu, zajedničko trgovačko društvo ili može zajednički organizirati obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom.
Sporazum o zajedničkom organiziranju poslova iz stavka 2. ovoga članka sklapa se na temelju odluke koju donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova.

Članak 14.

Općinsko vijeće može tražiti od Skupštine Splitsko-dalmatinske županije, da Općini Lovreć, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga Županije na području općine Lovreć ako Općina Lovreć može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.
Postupak iz stavka 1. ovoga članka, Općina Lovreć može pokrenuti i zajedno s drugim općinama i gradovima.

Članak 15.

Općina Lovreć u okviru samoupravnog djelokruga:
1.    raspolaže, upravlja i koristi imovinu u vlasništvu Općine,
2.    promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštivanja prirodnih i prostornih mogućnosti,
3.    vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u oblasti predškolskog uzrasta, odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i športa,
4.    osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom i unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša,
5.    obavlja poslove u vezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti i korištenja
prostora u vlasništvu Općine,
6.    osigurava uvjete za održivi razvitak komunalnih djelatnosti,
7.    vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja i komunalnim objektima,
8.    organizira obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti,
9.    osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih,    socijalnih i drugih interesa i potreba stanovništva,
10.    obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Općini Lovreć,
11.    potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i         zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i obavlja poslove socijalne skrbi,
12.    potiče aktivnosti udruga građana,
13.    promiče očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa,
14.    osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,
15.    osigurava uvjete za zaštitu potrošača,
16.    donosi proračun Općine Lovreć,
17.    obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda,
18.    obavlja i uređuje druge poslove koji su u neposrednoj vezi s interesima općinske zajednice za njezin gospodarski, društveni i socijalni napredak.
Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrobnije se utvrđuju aktima u okviru djelokruga tijela Općine Lovreć  u skladu sa zakonom.
III.     NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU
Članak 16.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma, mjesnog zbora građana i davanjem prijedloga u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Pravo sudjelovanja u odlučivanju iz stavka 1. ovog članka imaju svi građani koji imaju prebivalište na području na kojem se provodi odlučivanje i upisani su u popis birača.

Članak 17.

Jedanput godišnje organizira se sastanak građana putem mjesnih odbora s Poglavarstvom Općine Lovreć.
Sastanak saziva općinski načelnik.

Članak 18.

Lokalni referendum može se raspisivati radi odlučivanja o prijedlogu za promjenu Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja lokalnog značenja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Lokalni referendum na temelju odredaba zakona i ovoga Statuta raspisuje Općinsko vijeće.
Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati trećina članova Općinskog vijeća, Poglavarstvo Općine, polovina mjesnih odbora na području Općine Lovreć i 20% birača upisanih u birački popis Općine  Lovreć.

Članak 19.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:
1.    područje za koje se raspisuje referendum,
2.    naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem, odnosno o kojima će birači odlučivati na referendumu,
3.    obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno o kojima se raspisuje referendum,
4.    referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,
5.    dan održavanja referenduma.
od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.

Članak 20.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće Općine  Lovreć.
Tijela Općine Lovreć  ne mogu donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci iz stavka 1. ovoga članka, prije prestanka roka od godine dana od dana održavanja referenduma.

Članak 21.

Općinsko vijeće Općine Lovreć može tražiti mišljenje mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili o drugim pitanjima iz djelokruga Općine, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom.
Općinsko vijeće Općine Lovreć može sazvati mjesni zbor građana i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu odvojenu od drugih dijelova naselja (dio naselja ili slično).
Odlukom iz stavka 1. ovoga članka određuje se pitanje o kojem će se tražiti mišljenje odnosno područje od kojeg se traži mišljenje.

Članak 22.

Građani  imaju pravo predlagati Općinskom vijeću Općine Lovreć donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine  Lovreć.
Svaka lista s potpisima birača mora sadržavati potpuni tekst građanske inicijative.
Potpisi birača kojima se ne može bez dvojbe prema imenu, adresi i JMBG ustanoviti o kojoj se osobi radi su nevažeći.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor predlagateljima najkasnije u roku tri mjeseca od prijama prijedloga.

Članak 23.

Građani i pravne osobe imaju pravo, na način određen zakonom, podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Lovreć, i na nepravilan odnos zaposlenih u tijelima Općine Lovreć ako se obraćaju tim tijelima radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja građanskih dužnosti.
Podnositelj predstavke ili pritužbe ima pravo na odgovor u roku 30 dana od dana podnošenja.
IV.     OPĆINSKA TIJELA
Članak 24.

Tijela Općine su:
1.    Općinsko vijeće,
2.    Općinski načelnik,
3.    Općinsko poglavarstvo.

Članak 25.

Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Općine Lovreć podijeljene su između Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva i upravnih tijela Općine Lovreć.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga OpćineLovreć, poslovi koji se odnose na uređivanje odnosa legislativne naravi u nadležnosti su Općinskog vijeća, a poslovi izvršne naravi u nadležnosti su Općinskog poglavarstva.
Ako se po naravi poslova ne može utvrditi nadležnost prema stavku 2. ovoga članka, nadležno je Općinsko vijeće.
Nadležnost tijela za obavljanje poslova, utvrđena zakonom ili drugim propisom, ne može se prenositi na drugo tijelo odnosno drugu fizičku ili pravnu osobu ako zakonom nije drugačije određeno.

1.    Općinsko vijeće

Članak 26.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine Lovreć i tijelo lokalne odnosno područne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Općinsko vijeće ima 9  članova izabranih na način određen zakonom.

Članak 27.

Općinsko vijeće:

1.    donosi Statut Općine Lovreć,
2.    donosi opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine Lovreć,
3.    donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna,
4.    donosi programe javnih potreba,
5.    donosi poslovnik Općinskog vijeća,
6.    bira i razrješava općinskog načelnika i njegove zamjenike te članove Poglavarstva Općine Lovreć,
7.    osniva i bira članove radnih tijela Općinskog vijeća,
8.    imenuje i razrješava osobe ako je to određeno zakonom, drugim propisom i ovim Statutom,
9.    odlučuje o povjerenju i nepovjerenju općinskom načelniku, pojedinim članovima Poglavarstva Općine ili Poglavarstvu Općine Lovreć u cjelini,
10.    uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela.
11.    osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih,  društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Lovreć te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,
12.    odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
13.    odlučuje o davanju koncesija,
14.    odlučuje o sastavu skupština trgovačkih društava u kojima Općina Lovreć ima 100-tni udjel odnosno dionica i određuje predstavnika Općine Lovreć u skupštinama trgovačkih društava u kojima Općina Lovreć nema 100-tni udjel odnosno dionice,
15.    odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima ako zakonom, ovim Statutom odnosno odlukom Općinskog vijeća nije drugačije riješeno,
16.    odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
17.    obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

Članak 28.

Općinsko vijeće ima predsjednika i 1 potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanja kao i najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća.
Prijedlog za razrješenje predsjednika i potpredsjednika može dati najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća.

Članak 29.

Predsjednik Općinskog vijeća:
1.    zastupa Vijeće,
2.    saziva sjednice Vijeća, predsjedava sjednicama i potpisuje akte Vijeća i predstavlja Vijeće,
3.    brine o javnosti rada Vijeća,
4.    obavlja druge poslove predviđene Poslovnikom.

Članak 30.

Potpredsjednik Općinskog vijeća zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.
Potpredsjednik Općinskog vijeća obavlja poslove iz djelokruga predsjednika kada je predsjednik spriječen u obavljanju svoje dužnosti.
Članak 31.

Članovi Općinskog vijeća osobito imaju pravo:
1.    predlagati donošenje općih i drugih akata i davati amandmane na prijedloge općih akata,
2.    postavljati pitanja Općinskom vijeću i pročelnicima upravnih tijela i tražiti razmatranje pojedinih pitanja iz samoupravnog djelokruga,
3.    na naknadu troškova u skladu s odlukom Općinskog vijeća.

Članak 32.

Na sjednicama Općinskog vijeća se glasuje javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da se u skladu s Poslovnikom ili drugim općim aktom, o nekom pitanju glasuje tajno.

Članak 33.

Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, za pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga iz djelokruga Općinskog vijeća, za praćenje izvršavanja odluka i općih akata Općinskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja te za izvršavanje određenih poslova i zadataka za Općinsko vijeće.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća ili posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.

Članak 34.

Poslovnikom Općinskog vijeća podrobnije se uređuje način konstituiranja, sazivanje, rad i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i održavanje reda na sjednici Općinskog vijeća, prava predsjednika i potpredsjednika Vijeća te članova Vijeća.
2.    Općinski načelnik

Članak 35.

Općinski načelnik:
1.    zastupa Općinu,
2.    predsjednik je Poglavarstva Općine Lovreć,
3.    daje punomoći za zastupanje Općine Lovreć u pojedinim stvarima,
4.    ima pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje općih i drugih akata,
5.    podnosi Poglavarstvu prijedlog proračuna i odgovoran je za njegovo izvršenje,
6.    obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela Općine Lovreći daje im upute za rad,
7.    obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, drugim propisom, ovim Statutom ili drugim općim aktom.

Članak 36.

Općinski načelnik odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela Općine Lovreć.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Lovreć ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća Lovreć ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku petnaest dana otkloni uočene nedostatke.
Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti čelnika Središnjeg ureda državne uprave ovlaštenog za nadzor zakonitosti rada tijela Općine  Lovreć.
Članak 37.

Općinskog načelnika bira Općinsko vijeće iz reda svojih članova na vrijeme od četiri godine, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća na način i po postupku utvrđenom u Poslovniku Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće bira općinskog načelnika u pravilu između nositelja lista stranaka i nezavisnih lista koje su osvojile mandate u Općinskom vijeću.
Za svoj rad načelnik odgovara općinskom vijeću.
Članak 38.

Općinski načelnik ima 1 zamjenika koji se bira na vrijeme od četiri godine većinom glasova svih vijećnika
Zamjenik općinskog načelnika svoju dužnost obavlja počasno.
Zamjenik općinskog načelnika na temelju pisanog ovlaštenja općinskog načelnika obavlja poslove iz njegova djelokruga.
Općinskom načelniku ne prestaje odgovornost za obavljanje poslova iz njegova djelokruga koje je povjerio zamjeniku.

3.    Općinsko poglavarstvo

Članak 39.

Općinsko poglavarstvo Općine Lovreć  izvršno je tijelo Općine Lovreć.
Poglavarstvo je odgovorno Općinskom vijeću za svoj rad i odluke koje donosi.
Poglavarstvo ima 5 člana od kojih su općinski načelnik i njegov zamjenik po položaju članovi Poglavarstva. Trećeg ,četvrtog i petog člana Poglavarstva bira Općinsko vijeće na prijedlog predsjednika Poglavarstva, većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine.
Član Poglavarstva  obavlja svoju dužnost počasno.
Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela može biti biran za člana Poglavarstva.
Članovi Poglavarstva mogu biti zaduženi za jedno ili više određenih područja iz djelokruga Općine Lovreć.
Članak 40.

Poglavarstvo:
1.    priprema prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće,
2.    predlaže Općinskom vijeću donošenje općih i drugih akata,
3.    utvrđuje prijedlog proračuna i godišnjeg obračuna proračuna,
4.    izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
5.    usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovreć  u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga te nadzire njegov rad,
6.    upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Lovreć,
7.    upravlja i raspolaže prihodima i rashodima Općine Lovreć u skladu sa zakonom,
8.    daje mišljenje o prijedlozima općih akata koje podnose drugi ovlašteni predlagači,
9.    obavlja izbor i imenovanja i razrješenja pročelnika, službenika i namještenika upravnih tijela i predstavnika Poglavarstva ako je to određeno zakonom, općim aktima Općinskog vijeća i Poglavarstva,
10.    obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim propisima.

Članak 41.

Poglavarstvo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina njegovih članova.
Odluke kojima raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasnosti Općine Lovreć, kao i prihodima i rashodima, Poglavarstvo donosi većinom glasova svih članova.
Poglavarstvo donosi Poslovnik kojim uređuje svoje ustrojstvo, način rada i odlučivanja.

Članak 42.

Predstavničko tijelo može općinskom načelniku, pojedinom članu Poglavarstva ili Poglavarstvu u cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran.
Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može podnijeti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.
O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može se raspravljati i glasovati prije nego protekne sedam dana od dana njegovog podnošenja.
Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.
Odluka o nepovjerenju je prihvaćena ako za nju glasa većina svih članova Općinskog vijeća.
Članak 43.

Kada općinsko vijeće izglasa nepovjerenje općinskom načelniku, ono mora u roku od 30 dana od dana izglasavanja nepovjerenja izabrati novog načelnika.
Ako odlukom o iskazivanju nepovjerenja općinskom načelniku nije određen dan razrješenja i prestanka dužnosti, smatra se da je načelnik kojem je iskazano nepovjerenje razrješen i prestaje mu dužnost izborom novog načelnika.
Odlukom o iskazivanju nepovjerenja načelniku ne prestaje vijećnička dužnost.
U slučaju izglasavanja nepovjerenja pojedinom članu Poglavarstva, Vijeće donosi odluku o danu s kojim se razrješuje dužnosti.
Ako Općinsko vijeće ne izglasa nepovjerenje, isti prijedlog za izglasavanje nepovjerenja se ne može podnijeti prije isteka roka od 6 mjeseci od njegovog odbijanja.

Članak 44.

Općinski načelnik može tražiti glasovanje Općinskog vijeća o povjerenju Poglavarstvu.
Ako Općinsko vijeće povodom prijedloga Načelnika ne donese odluku kojom potvrđuje povjerenje Poglavarstvu, smatra se da je Poglavarstvu iskazano nepovjerenje.
4. Jedinstveni upravni odjel

Članak 45.

Općinsko vijeće za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Lovreć kao i poslova državne uprave prenijetih u Općinu Lovreć ustrojava Jedinstveni upravni odjel Općine LOVREĆ
Ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odela uređuje se općim aktom Općine šestanovac u skladu sa zakonom.

Članak 46.
.
Jedinstveni upravni odjel Općine Lovreć neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva i odgovoran je za stanje u područjima za koja je osnovan.

Članak 47.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje, na temelju javnog natječaja, imenuje Poglavarstvo.
Poglavarstvo može razriješiti pročelnika:
1. ako pročelnik sam zatraži razrješenje,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima iz radnih odnosa dovode do prestanka radnog odnosa,
3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima Općine Lovreć ili neosnovano ne izvršava odluke tijela Općine Lovreć  ili postupa protivno njima,
4. ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Općini Lovreć  veću štetu, ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova Općine Lovreć.
Pročelnik koji bude razrješen sukladno stavku 2. ovog članka rasporedit će se na drugo slobodno radno mjesto unutar Jedinstvenog upravnog odjela za koje ispunjava stručne uvjete.
Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuju radni odnosi službenika i namještenika u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 48.

Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovreć  obavljaju: službenici i namještenici.
Službenici obavljaju: upravne i stručne poslove, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.
Službenici i namještenici u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovreć će se poticati na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje puteme tečajeva, seminara i školovanja.
V.     MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 49.

Na području Općine Lovreć osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Na području Općine Lovreć mjesni odbori su: Dobrinče,Lovreć,Medovdolac,Opanci i Studenci.
Područja mjesnih odbora utvrđuju se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće.
U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga članka, mjesni odbor dužan je uvažavati interes Općine Lovreć u cjelini.

Članak 50.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje novog mjesnog odbora, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja), mogu dati Općinsko vijeće, vijeće mjesnog odbora, najmanje 20% građana s područja postojećeg mjesnog odbora, njihove organizacije i udruženja. Prijedlog sadrži podatke o:
1.    podnositelju inicijative odnosno predlagaču,
2.    imenu mjesnog odbora,
3.    području i granicama mjesnog odbora,
4.    sjedištu mjesnog odbora.
O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela iz mjesnog odbora odlučuje Općinsko vijeće uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.

Članak 51.

Tijela mjesnog odbora su: vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se neposredno tajnim glasovanjem. Na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje Općinsko vijeće.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.
Vijeće mjesnog odbora ima pet članova.

Članak 52.

Vijeće mjesnog odbora:

1.    donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,
2.    donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,
3.    donosi pravila mjesnog odbora,
4.    donosi poslovnik o radu u skladu s ovim Statutom,
5.    donosi financijski plan i godišnji obračun,
6.    bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća mjesnog odbora,
7.    saziva mjesne zborove građana,
8.    odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Općine  Lovreć,
9.    predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno daje mišljenje Općinskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovu području,
10.    surađuje s drugim mjesnim odborima na području Općine Lovreć,
11.    surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,
12.    obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 53.

Program rada mjesnog odbora sadrži planirane aktivnosti i izvore sredstava za ostvarenje programa.

Članak 54.

Sredstva za obavljanje poslova povjerenih mjesnim odborima odnosno za rad vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u općinskom proračunu.
Kriteriji za utvrđivanje i podjelu sredstava u općinskom proračunu za mjesne odbore utvrdit će se posebnom općinskom odlukom.

Članak 55.

Stručne i administrativne poslove za mjesne odbore obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Lovreć  na način uređen /općinskom odlukom.

Članak 56.

Vijeće mjesnog odbora predlaže Općinskom vijeću:
1.    rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Općine  Lovreć  i njihova ostvarenja te drugih akata od utjecaja na život i rad područja mjesnog odbora,
2.    predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja,
3.    predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata na svom području,
4.    predlaže promjenu područja mjesnog odbora.

Članak 57.

Vijeće mjesnog odbora tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika iz svoga sastava na četiri godine.
dužnosti članova mjesnog odbora su počasne.

Članak 58.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:
1.    predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,
2.    saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,
3.    provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća,
4.    surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća,
5.    informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,
6.    Obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora i Općinsko vijeće općine  Lovreć.

Članak 59.

Vjeće mjesnog odbora odgovorno je Poglavarstvu za zakonitost svoga rada.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovoran je za svoj rad vijeću mjesnog odbora i načelniku Općine za povjerene poslove iz samoupravnog djelokruga.

Članak 60.

Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:
1.    prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,
2.    predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,
3.    raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koji su na dnevnom redu vijeća mjesnog odbora,
4.    obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svoga djelokruga povjeri vijeće mjesnog odbora.
Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.

Članak 61.

Nadzor nad zakonitošću rada vijeća mjesnog odbora i predsjednika vijeća mjesnog odbora obavlja Općinsko poglavarstvo koje može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši statut Općine, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

VI. IMOVINA I FINANCIRANJE  OPĆINE  LOVREĆ
1. Imovina općine Lovreć

Članak 62.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju općini  Lovreć čine imovinu Općine  Lovreć
Stvarima i imovinskim pravima u vlasništvu općine  Lovreć  raspolaže, upravlja i koristi se Poglavarstvo Općine Lovreć.
Nekretninu u vlasništvu Općine Lovreć , Općinsko poglavarstvo može otuđiti ili na drugi način s njom raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržnoj cijeni, ako zakonom nije drugačije određeno.
2. Financiranje općine  Lovreć
Članak 63.

Općina Lovreć slobodno raspolaže prihodima koje ostvaruje u okviru svoga samoupravnog djelokruga.
Prihodi Općine Lovreć moraju biti razmjerni poslovima koje obavljaju tijela Općine Lovreć  u skladu sa zakonom.

Članak 64.

Prihodi Općine Lovreć su:

1.    općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
2.    pripadajući dio županijskih poreza za obavljanje poslova iz članka 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ukoliko Općina preuzme njihovo obavljanje od Splitsko-dalmatinske županije,
3.    prihodi od stvari i imovinskih prava u vlasništvu Općine Lovreć,
4.    prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine Lovreć odnosno onih u kojima Općina ima udjel ili dionice,
5.    prihodi od naknade za koncesiju koju daje Općinsko vijeće,
6.    novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Općinsko vijeće samo propiše u skladu sa zakonom,
7.    udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,
8.    sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,
9.    drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 65.

Općinsko vijeće donosi odluku kojom propisuje vrstu poreza, visinu stopa odnosno visinu iznosa vlastitih poreza, oslobađanje od plaćanja poreza, način razreza poreza, plaćanje poreza, porezne prekršaje te druga postupovna pitanja u skladu sa zakonom.

Članak 66.

Svi prihodi koji pripadaju Općini kao i svi rashodi za poslove koje Općina obavlja iskazuju se u godišnjem proračunu Općine  Lovreć.
Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u godišnjem proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.
Prihodi i rashodi proračuna moraju biti uravnoteženi.
Godišnji proračun se dostavlja Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana donošenja.
Članak 67.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.
Proračun se uravnotežuje izmjenama i dopunama proračuna postupkom utvrđenim za donošenje proračuna.

Članak 68.

Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka godine za koju se donosi, void se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od tri mjeseca.
Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće.

Članak 69.

Nakon isteka godine za koju je proračun donijet Općinsko vijeće utvrđuje godišnji obračun proračuna najkasnije do kraja travnja.

Član 70.

Općina Lovreć  može se zaduživati u skladu s posebnim zakonom.
Općina Lovreć može raspisivati javni zajam ili izdati obveznice odnosno druge vrijednosne papire.

Članak 71.

Općina Lovreć  može davati jamstva korisnicima proračuna i pravnim osobama u vlasništvu Općine, odnosno onim društvima u kojima ima udjel ili dionice, i davati zajmove u skladu s posebnim zakonom i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 72.

Općinsko vijeće nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine Lovreć.
VII. AKTI OPĆINE LOVREĆ
Članak 73.

Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, odluke, općinski proračun, obračun proračuna, zaključke i druge opće akte u skladu sa svojim Statutom te daje vjerodostojna tumačenja općih akata.
Prije nego stupi na snagu opći akt se obavezno objavljuje u Službenom glasniku Općine  Lovreć.
Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim aktom se može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.
Opći akt ne može imati povratno djelovanje.
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, rješava o pojedinačnim stvarima.
Članak 74.

Poglavarstvo Općine Lovreć donosi pravilnike, poslovnike, preporuke, rješenja, zaključke, upute, naputke i druge opće akte kad je za to ovlašteno zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.
Članak 75.

Jedinstveni upravni odjel Općine Lovreć , ako izvršava opće akte Općinskog vijeća, donose pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih soba.
Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada koji pripadaju Općini Lovreć  donosi se po skraćenom upravnom postupku.
Na pojedinačne akte primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku i odredbe drugih zakona.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Splitsko-dalmatinske županije.
U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv konačnog akta iz stavka 1. ovoga članka može se pokrenuti upravni spor.

Članak 76.

Podrobnije odredbe o aktima Općine Lovreć, postupku donošenja i objavi akata te o vjerodostojnom tumačenju akata utvrđuju se Poslovnikom Općinskog vijeća i Poslovnikom Poglavarstva Općine Lovreć.
VIII.     JAVNE SLUŽBE
Članak 77.

U okviru samoupravnog djelokruga Općina Lovreć osigurava obavljanje javnih službi koje zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti, u skladu sa zakonom.
Općina osigurava obavljanje komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti osnivanjem trgovačkih društava, javnih ustanova i vlastitih pogona, samostalno ili s drugim jedinicama lokalne samouprave.
Obavljanje određenih javnih službi Općina može povjeriti, na temelju ugovora i ugovora o koncesiji, drugim pravnim i fizičkim osobama.
IX.     JAVNOST RADA
Članak 78.

Djelovanje tijela Općine Lovreć je javno.
Općinski načelnik dužan je upoznati javnost s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Lovreć preko sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način.

Članak 79.
Sjednice Općinskog vijeća i Poglavarstva su javne i mogu im prisustvovati građani i predstavnici sredstava javnog priopćavanja.
Nazočnost javnosti se može isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktom Općine Lovreć.
Bez nazočnosti javnosti održava se i sjednica, ili dio sjednice Općinskog vijeća i Poglavarstva, kada se raspravlja o materijalu koji je u skladu s posebnim propisima označen pojedinim stupnjem povjerljivosti.
Članak 80.

Općinski načelnik može odlučiti da se prijedlozi propisa koji su u pripremi, a za koje je javnost osobito zainteresirana, objave putem sredstava javnog priopćavanja, kao i da se pozovu svi zainteresirani da iznesu svoje primjedbe.

Članak 81.

Općina  Lovreć  organizirat će svoj rad i poslovanje tako da građani i pravne osobe mogu na jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene interese te ispunjavati građanske dužnosti.

Članak 82.

Tjedni i dnevni raspored radnog vremena kao i druga pitanja u vezi s radnim vremenom u upravnim tijelima utvrđuje Poglavarstvo.
Jedinstveni upravni odjel mora u svoje uredovno vrijeme omogućiti građaninu uvid u važeće republičke zakone i opće akte Općine Lovreć.
Članak 83.

Na zgradama u kojima su smještena tijela Općine Lovreć  mora biti istaknut naziv tijela, a na prikladnom mjestu u zgradi mora biti istaknut raspored prostorija tijela Općine  Lovreć.

Članak 84.

Ostvarivanje javnosti rada tijela Općine pobliže se uređuje njihovim poslovnicima.

X.     PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 85.

Do donošenja općih akata kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine Lovreć sukladno posebnim zakonima i odredbama ovoga Statuta, primjenjivat će se akti Općine Lovreć u onim odredbama koje nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.
U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz stavka 1. ovoga članka, primjenjuju se neposredno odredbe zakona i ovoga Statuta.

Članak 86.

Općina Lovreć  donijet će opće akte kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine Lovreć u rokovima određenim posebnim zakonima.

Članak 87.

Postupak za promjenu Statuta pokreće se prijedlogom za promjenu Statuta.
Promjenu Statuta može predložiti Poglavarstvo, radno tijelo Općinskog vijeća, općinski načelnik i 1/3 članova Općinskoga vijeća.
Općinsko vijeće odlučuje da li će prihvatiti prijedlog za promjenu Statuta.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za promjenu Statuta, isti se prijedlog ne može staviti na dnevni red prije isteka šest mjeseci od dana zaključenja rasprave o njemu.
Promjena Statuta je usvojena ako je za nju glasovala većina članova Općinskog vijeća.

Članak 88.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje vrijediti Statut Općine Lovreć (Službeni glasnik Općine Lovreć br:01/01,01/02,01/03,01704,01/05,02/05)

Članak 89.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Lovreć.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ

Klasa: 011-01/06-01/01                Općinsko vijeće Općine
Ur. broj: 2129/04-06-01                        Lovreć
Lovreć,02.veljače 2006.                                            Ante Babić, dipl.oec.