Pristup na pravo informacija

Po Zakonu o pristupu na pravo informacija (NN Br. 172/03, 144/10, 37/11. i Odluke USRH 77/11.) svaki građanin može uputiti svoj upit pisanim putem na adresu općine Lovreć, dr. Franje Tuđmana 7,21257 Lovreć ili elektroničkim putem, e-pošta: opcina.lovrec@st.t-com.hr.
Osoba zadužena za davanje informacija je tajnik općine Ivan Bilić dipl.iur.