Općinsko vijeće

Vijeće
Sukladno članku 28.. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N. N. 144/12), a zbog  zakonskih izmjena navedenog zakona broj članova Općinskog vijeća sada je jedanaest (prije je bilo devet članova). Također zbog pada broja stanovnika u općini ispod 3000, a u skladu s člankom 44. istog zakona više se ne formira Općinsko poglavarstvo kao izvršno tijelo, već te poslovi obavlja općinski načelnik.

Na zadnjim lokalnim izborima održanim 19. svibnja 2013., te na konstituirajućoj sjednici 12.lipnja 2013.g.u općinsko Vijeće izabrani su:

1. Radoslav Zaradić mag.arh.(HDZ – Lovreć)
2. Mate Piplica(HDZ – Dobrinče)
3. Melani Brstilo,prof (HDZ – Medov Dolac)
4. Mila Sekelez, mag.oec.(HDZ – Lovreć)
5. Mario Udiljak mag.kin. (HDZ – Studenci)
6. Svetislav Olujić(HDZ – Lovreć)
7. Mario Cikojević,dr.vet.(HDZ – Studenci)
8. Tadija Šakić, ing.str. (HDZ-Studenci)
9. Zdravko Mustapić (HSP – Lovreć)

10.Željko Olujić (HSP-Lovreć)

11.Marijana Trogrlić (HSP AS-Studenci)

Predsjednik općinskog Vijeća je g. Radoslav Zaradić mag.arh.a zamjenik prof.Melani Brstilo.

Općinski načelnik je univ.spec.oec.Ante Babić, a zamjenik načelnika je Anita Nosić, dipl.oec..

Tajnik općine je dipl.jur. Ivan Bilić.

 

Općinsko vijeće – nadležnost i sastav

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i općinskim statutom.

Općinsko Vijeće:
1. Donosi Statut Općine Lovreć.
2.Donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine Lovreć.
3.Donosi proračun, odluku o izvršavanju proračuna te polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odnosno odluku o privremenom financiranju,
nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine Lovreć.
4.Donosi smjernice razvoja Općine Lovreć.
5.Utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značaja za Općinu Lovreć.
6.Donosi dokumente prostornog uređenja Općine Lovreć.
7.Donosi Poslovnik Općinskog vijeća.
8.Bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.
9.Osniva radna tijela Općinskog vijeća i bira i razrješuje predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća.
10.Imenuje, bira i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisima, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća ,
11.Raspisuje referendum o razrješenju Općinskog načelnika i njegovog zamjenika u slučajevima određenim zakonom.
12.Uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine Lovreć.
13.Osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, socijalnih,komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Lovreć te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom.
14.Daje prethodne suglasnosti na statute javnih ustanova i drugih pravnih osoba ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drukčije propisano odnosno određeno.
15.Odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu s posebnim zakonima,
16.Odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela Općine Lovreć u trgovačkim društvima kojih je Općina Lovreć osnivač.
17.Određuje predstavnike Općine Lovreć u skupštinama trgovačkih društava kojih je Općina Lovreć osnivač, kada je tako određeno aktom o osnivanju trgovačkog društva,
18.Odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine Lovreć čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, ili više od 1.000.000 (jedan milijun) kuna.
19.Odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Lovreć i ustanovama čiji je osnivač Općina Lovreć iznad iznosa od 500.000 (pet stotina tisuća) kuna,
20.Odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave.
21.Dodjeljuje javna priznanja Općine Lovreć,
22.Odlučuje o osnivanju, odnosno pristupanju Općine Lovreć udruzi općina odnosno udruzi općina i gradova te uspostavljanju suradnje Općine Lovreć s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država.
23.Raspisuje referendum za područje ili dio područja Općine Lovreć.
24.Donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga Općine Lovreć u skladu sa zakonom.
25.Obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, drugim propisom ili općinskim statutom stavljeni u nadležnost.

Vijeće čini 9 vijećnika izabranih na rok od 4 godine.
Vijeće ima predsjednika i potpredsjednika, koje bira između vijećnika javnim glasovanjem pojedinačno.

Predsjednik Općinskog vijeća:
1.Predstavlja Općinsko vijeće.
2.Saziva sjednice Općinskog vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama Općinskog vijeća, održava red na sjednicama Općinskog vijeća, objavljuje rezultate glasovanja na sjednicama Općinskog vijeća i potpisuje akte Općinskog vijeća.
3.Upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak.
4.Brine se o izvršavanju odluka i drugih akata Općinskog vijeća.
5.Usklađuje rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.
6.Brine se o ostvarivanju prava i izvršavanju dužnosti općinskih vijećnika.
7.Surađuje s Općinskim načelnikom i predsjednicima mjesnih odbora.
8.Određuje predstavnike Općinskog vijeća u svečanim i drugim prigodama;
9.Brine se o javnosti rada Općinskog vijeća.
10.Surađuje s predsjednicima predstavničkih tijela drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
11.Obavlja i druge poslove određene zakonom, općinskog statuta, odlukama Općinskog vijeća i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Funkcija vijećnika je počasna. Vijećnik nema obvezujući mandat i nije opoziv.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
– predlagati Općinskom vijeću donošenje odluka i drugih akata te razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća,
– podnositi amandmane na prijedloge općih akata,
– izjašnjavati se o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednica Općinskog vijeća,
– biti birani u odbore i druga radna tijela Općinskog vijeća,
– postavljati pitanja Općinskom načelniku o njegovom radu.
– druga prava i dužnosti pobliže uređena Poslovnikom Općinskog vijeća.
Vijeće donosi u samoupravnom djelokrugu odluke i druge opće akte u skladu sa zakonom i općinskim statutom, koje potpisuje predsjednik Vijeća, a objavljuju se u “Službenom Glasniku općine Lovreć”.
Postupak predlaganja i donošenja akata te način rada Općinskog vijeća pobliže je uređen Poslovnikom Općinskog vijeća.
PDF verziju zakona možete skinuti ovdje:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N. N. 33/01)