OBJAVA NATJEČAJA

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOVREĆ

UR.BROJ:2129-04-15-02/123

KL.BROJ:230/02-15-001

Lovreć,  27.10. 2015.

 

 

PREDMET: Zahtjev za dostavu ponude za izradu idejne faze tehničke dokumentacije

građevine Dom za starije i nemoćne osobe Studenci,

Evidencijski broj nabave: 01/2015

 

Za potrebu izrade idejne faze tehničke dokumentacije građevine Dom za starije i nemoćne osobe Studenci, dostavljamo Vam ovaj zahtjev za dostavu ponude i projektni zadatak.

Projektant će kompletnu projektnu dokumentaciju izraditi na hrvatskom jeziku.

Cjelovitu projektnu dokumentaciju, uključivo sve pisane i crtane priloge, te dozvole sukladno Zakonu o gradnji odabrani projektant će dostaviti naručitelju najkasnije:

–           Izrada snimke stanja: 20 dana od potpisivanja ugovora

–           Izrada idejnog rješenja: 30 kalendarskih dana

–           Izrada idejnog projekta 35 dana od usvajanja idejnog rješenja

–           Ishođenje prethodnih suglasnosti i ishođenje lokacijske dozvole u

rokovima dogovorenim s nadležnim upravnim i komunalnim tijelima.

Dan dostave projektne dokumentacije, računa se kada je ista Zapisnički preuzeta od strane povjerenstva za preuzimanje. U rok izrade projektne dokumentacije ne računa se razdoblje koje je potrebno Naručitelju za verificiranje dostavljenog prijedloga/idejnog rješenja.

PONUDA TREBA SADRŽAVATI:

  1. Točnu adresu ponuditelja (sjedište tvrtke, broj telefona, broj telefaxa, e-mail adresa i OIB tvrtke, odgovornu osobu tvrtke)
  2. Uvjeti i način plaćanja: u roku 30 dana od dana predaje projektne dokumentacije i zaprimanja računa.
  3. Nuđenje: ponuditi treba cjelokupni predmet nabave.
  4. Alternativne ponude nisu dopuštene.
  5. Cijena usluge za cjelokupan predmet nabave: izražena u kunama bez PDV-a. PDV se mora iskazati odvojeno.
  6. Rok pružanja usluge sukladno rokovima navedenim u pozivu ili kraći.
  7. Rok za dostavu ponuda: 10 dana od dana dostave poziva

 

UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA:

1.Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni registar države sjedišta gospodarskog

subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom,

2.   Dokaz o upisu u strukovnu Komoru arhitekata za glavnog projektanta.

3.   Dopuštenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine za rad na

zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, za glavnog projektanta i za gospodarski

subjekt.

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. Ponude s kraćim rokom valjanosti biti će odbačene kao nevažeće.

Kriterij odabira je najniža cijena.

Projektni zadatak se može predignuti u Općini Lovreć, Dr. Franje Tuđmana 7;21257 Lovreć.Ponuditelji dostavljaju svoje ponude u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja, nazivom i adresom Ponuditelja, evidencijskim brojem nabave, naznakom predmeta nabave i naznakom ”ne otvaraj!”. Ponude se dostavljaju naručitelju na adresu: Općina Lovreć, dr. Franje Tuđmana 7, 21257 Lovreć.

Ponuda mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 15.11. 2015. godine do 12.00 sati. Otvaranje ponuda neće biti javno.

Naručitelj će u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu ponuda na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda donijeti Odluku o odabiru, ili ako postoje razlozi za poništenje postupka javne nabave, Odluku o poništenju.

 

S poštovanjem,

Općinski načelnik:

Ante Babić, univ.spec.oec.

2017-07-04T13:52:35+00:00