Obavijest Čistoće Imotske krajine

Uz račun ćemo Vam dostaviti uputu za kompostiranje kojom Vas želimo potaknuti na provođenje aktivnosti kojom će se, na jednostavan način, smanjiti količina komunalnog otpada koji se odvozi i odlaže.

ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o.

Fra Rajmunda Rudeža 1; 21 260 Imotski
IBAN: HR1024070001100437519 kod Otp banke d.d.
MB: 4470354; MBS: 060337864
OIB: 50922695010
Telefon: 021 / 540 037; 540 038
E-mail: cistocaimotskekrajine@gmail.com
Web: cistoca-imotske-krajine.hr
Broj: 01/ 17 – 516
Imotski, 01.12.2017.god.

V A Ž N A     O B A V I J E S T

Poštovani korisnici usluge,

Uz račun ćemo Vam dostaviti uputu za kompostiranje kojom Vas želimo potaknuti na provođenje aktivnosti kojom će se, na jednostavan način, smanjiti količina komunalnog otpada koji se odvozi i odlaže.

Smanjenje odloženog otpada je nužno ostvariti iz razloga što, ako se propisani postoci smanjenja ne ostvare, bit će nemoguće zadržati ovu visinu naknade za odvoz komunalnog otpada, i doći će do značajnog povećanja cijene jer smo, u tom slučaju, dužni platiti naknadu za odlaganje otpada Fondu za zaštitu okoliša, a općina poticajnu naknadu Fondu.

Da do toga ne dođe, nužno je biootpad kompostirati prema uputi koju ćete primiti uz račun.

Općina Lovreć je supotpisnik ove obavijesti, jer želi korisnike educirati i zamoliti za postupanje prema uputi, kako se trošak gospodarenja otpadom ne bi morao , na štetu korisnika povećavati.

S poštovanjem,

Direktor

Ante Jović

2018-01-20T14:38:09+01:00
Skip to content