IZMJENA PRORAČUNA OPĆINE LOVREĆ ZA 2018. GODINU

Na temelju članka 35. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (N.N. RH‐e, br: 117/93,69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01), članka 16. i 37. Zakona o
proračunu (NN RH‐e, br: 92/94, 87/08 i 136/12) i članka 31. Statuta općine Lovreć, ( Službeni glasnik Općine Lovreć br. 01/13) Općinsko vijeće na svojoj  sjednici održanoj dana
30.srpnja 2018. godine donijelo je
IZMJENU PRORAČUNA OPĆINE LOVREĆ ZA 2018. GODINU

REBALANS POSEBNI DIO

REBALANS PREGLEDA PRIHODA I RASHODA

REBALANS PRIHODI

Ova izmjena Proračuna objavit će se u “Službenom glasniku općine Lovreć ” a primjenjivat će se osmi dan od objave.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO‐DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400‐08/18-01/175
UR.BROJ: 2129-04-02-18-1
LOVREĆ, 30.07.2018. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA :

Bogoslav Džaja

2018-08-23T12:42:03+01:00
Skip to content