Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lovreć

Općina Lovreć, Jedinstveni upravni odjel, provodi postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (dalje u tekstu IDPPU) Općine Lovreć.

Postupak ocjene se provodi temeljem Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18), Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) te Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije od 28. srpnja  2022. (KLASA: 351-02/22-0004/0086, URBROJ: 2181/1-10/14-22-0002).

Tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Lovreć.

Sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IDPPU Općine Lovreć zajedno sa ovom Informacijom objavljuje se na web stranici Općine Lovreć (www.lovrec.hr).

 

INFORMACIJA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LOVREĆ

 

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LOVREĆ

 

2022-09-28T15:08:28+01:00
Skip to content