GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu NN (87/08,136/12 i 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna NN(24/13,102/17) i članka 31. Statuta Općine Lovreć( Službeni glasnik Općine Lovreć broj 02/13), Općinsko vijeće općine lovreć na sjednici održanoj 26.04.2018. godine donosi:

ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

OPĆINE LOVREĆ ZA 2017. GODINU

I.

Donosi se Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Lovreć za razdoblje siječanj-prosinac 2017.godine u tekstu koji se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

II.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u “Službenom glasniku Općine Lovreć”, a objavit će se i na internetskoj stranici Općine Lovreć.

 

KLASA:400-01/18-01/113

URBROJ:2129-04-02-18-1

Lovreć, 26.04.2018 godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Bogoslav Džaja

OBRAZAC PR-RAS,OBRAZAC BILANCA

OBRAZAC OBVEZE

 

2018-05-10T13:28:21+01:00
Skip to content